Kinnitatud 17.11.2010 asutamislepingu lisana

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing nimetusega Eesti Spetsiaaltööriistatootjate Assotsiatsioon ,
edaspidi: ESTA, on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte
taotlev organisatsioon.
2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik Tallinn.
3. Ühingu eesmärgiks on Eesti tööstuse konkurentsivõime ja ekspordipotensiaali tõstmine.
4. Ühingu põhitegevus:
a) korraldab koostööd ettevõtete vahel
b) esindab Eesti tööriistatootjaid rahvusvahelistes erialaliitudes (ISTMA jt)
c) korraldab nõupidamisi, seminare, koolitusi, ettevõtete külastusi jms.
d) vahendab liikmesettevõtetele potentsiaalsete tellijate päringuid ning tellimusi,
osalemisvõimalusi rahvusvahelistel seminaridel, konverentsidel, näitustel ja
tööstusmessidel.
e) osaleb rahvusvahelises koostöös teiste riikide tööriistatootjate liitude, koostöövõrkude ja klastritega
f) tootmis- , arendus- ja turundustegevuses koostöö ja integratsiooni süvendamine masinaehituse,
elektroonika ja infotehnoloogia valdkonda kuuluvate organisatsioonide ja ettevõtetega
g) koostöö arendamine ülikoolidega, teadus-arendusasutuste ning ettevõtetega (k.a.
rahvusvahelistega)
f) omab vara ja tegeleb majandustegevusega

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ja väljaarvamise
tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu Üldkoosolek
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ühingu liige :
a) ei ole tähtajaks tasunud ühingu liikmemaksu;
b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt
korraldatud üritusel;
c) astub ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades
selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne
koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle
poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed;
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib
ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on
üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine (2/3 üldkoosolekul osalejatest);
b) eesmärgi muutmine (9/10 liikmete nõusolek);
c) juhatuse liikmete määramine;
d) revisjoni komisjoni määramine;
e) juhatuse voi muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
f) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise
otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist
kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4. 6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või
nende esindajatest.

V Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on 3 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3. Ühingu nimel teostatavate tehingute sooritamiseks peab juhatus saama eelneva
nõusoleku üldkoosolekult.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
VI Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.